Informacje przed egzaminem maturalnym 2020

Szczegółowe informacje na każdy dzień matury

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w pliku pdf

Plakat – O czym należy pamiętać podczas egzaminuWytyczne dla zdającego egzamin maturalny 2020

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. Wszelkie osoby towarzyszące nie będą wpuszczane na teren szkoły.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły może być chłodno, poza tym jest wymóg wietrzenia sal egzaminacyjnych w trakcie egzaminu. Dlatego warto jest cieplej się ubrać.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (na każdym egzaminie obowiązkowo czarno piszący długopis i długopis rezerwowy), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła nie zapewnia rezerwowych przyborów piśmienniczych i kalkulatorów dla zdających.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
 • Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (własną maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 • Zdający wchodzą na teren szkoły wyznaczonym wejściami, zgodnie z harmonogramem wejścia publikowanym na każdy dzień egzaminu na stronie szkoły i w strumieniu Classroom – Absolwenci.
 • W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu.
 • Zdający nie powinni gromadzić się przy wejściach do budynku szkoły przed egzaminami.
 • Przy wejściu do szkoły oraz na salę egzaminacyjną każdy zdający zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 • Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce („szatnia”), w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp. Dla każdego zdającego będą przygotowane przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których zdający będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste. Prosimy nie przynosić na egzaminy cennych rzeczy (szkoła za te rzeczy nie będzie odpowiadać).

Miejsce szatni dla określonych grup zdających będzie ustalana na kolejne dni egzaminów i publikowana na każdy dzień egzaminu na stronie szkoły i w strumieniu Classroom – Absolwenci.

 • Zdający oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy powinni zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość minimum 1,5 m od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 • Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego czarno piszącego długopisu.
 • W tym roku, wyjątkowo, nie zdający a nauczyciel z zespołu nadzorującego losuje miejsce dla zdających 
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  • wychodzi do toalety;
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 • W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego kompletu słowników, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem ze słowników.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Po formalnym zakończeniu egzaminu zdający opuszczają salę egzaminacyjną zgodnie ze wskazówkami przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego, tak aby uniknąć tworzenia się grup przy wyjściu z sali i na korytarzach.
 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed i po jego zakończeniu.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonym miejscu.
 • Zdający proszeni są, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *