Rekrutacja cudzoziemców i osób przybywających z zagranicy

Informacja dla kandydatów,

którzy ze względów formalnych nie będą mogli złożyć aplikacji w elektronicznym systemie rekrutacji, szczególnie cudzoziemcy lub powracający z zagranicy

Kandydat przybywający z zagranicy jest przyjmowany do Zespołu Szkół Nr 3, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydat przyjmowany jest do:

  • III Liceum Ogólnokształcącego na podstawie dokumentów wymienionych poniżej;
  • Technikum Nr 3 na podstawie dokumentów wymienionych poniżej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

  1. świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
  2. świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Aby możliwe było dokonanie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, oprócz spełnienia szczegółowych podanych powyżej, musi:

  • Mieć miejsce pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie wszczęcia procedury rekrutacyjnej;
  • Nie pobierać w czasie rozpoczynania procedury rekrutacyjnej nauki w szkole za granicą;
  • W przypadku osoby niepełnoletniej – posiadać ustanowionego opiekuna prawnego w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności