Termin poprawkowy egzaminu maturalnego

3.10. TERMIN POPRAWKOWY

  1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że:
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej oraz
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

Absolwent z ubiegłych lat może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, jeżeli nie zdał wyłącznie z jednego zadeklarowanego przedmiotu obowiązkowego.

  1. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.10.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 2024 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa załącznik 7 do sekretariatu szkoły.
  2. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej OKE nie później niż do 9 sierpnia 2024 r.
  3. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego i z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2024 r o godz. 9:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności