Zespół Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny

Ocenianie prac


Ocenianie prac klasowych i kartkówek – wyciąg ze statutu (§ 34, ust.6)

Prace pisemne są punktowane. Przeliczanie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali w stosunku do ilości wszystkich możliwych do uzyskania punktów:

1) ocenianie prac klasowych:

Prace klasowe oceniane są w skali 1-6 według następujących kryteriów:

0 – 39 % maksymalnej liczby punktów – ocena niedostateczna

40 – 54 % maksymalnej liczby punktów – ocena dopuszczająca

55 – 74 % maksymalnej liczby punktów – ocena dostateczna

75 – 89 % maksymalnej liczby punktów – ocena dobra

90 – 97 % maksymalnej liczby punktów – ocena bardzo dobra

98 – 100 % maksymalnej liczby punktów – ocena celująca

2) ocenianie kartkówek:

Kartkówki oceniane są w skali 1-6 według następujących kryteriów:

0 – 49 % maksymalnej liczby punktów – ocena niedostateczna

50 – 59 % maksymalnej liczby punktów – ocena dopuszczająca

60 – 79 % maksymalnej liczby punktów – ocena dostateczna

80 – 89 % maksymalnej liczby punktów – ocena dobra

90 – 97 % maksymalnej liczby punktów – ocena bardzo dobra

98 – 100 % maksymalnej liczby punktów – ocena celująca

Panel dostępności