Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania w roku szkolnym 2023/2024:

07.09.2023 – poinformowanie o organizacji zajęć w roku szkolnym 2023/24

30.01.2024 – zebranie śródroczne, poinformowanie o ocenach śródrocznych – harmonogram

21.05.2024 – poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz niedpowiednimi i nagannymi ocenami zachowania

 

Panel dostępności