Zespół Szkół Nr 3

Matura

Matura w terminie poprawkowym

Maturzyści, którzy 5 lipca dowiedzą się, że nie zdali jednego egzaminu pisemnego (a na wszystkich byli obecni) mogą złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Zdający, który zamierza zdawać egzamin poprawkowy składa w sekretariacie szkoły nie później niż do 12 lipca 2021 r. pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających,  którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej oraz złożyli oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314)

Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00

Część ustna – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym


Informacja dla zdającego dotycząca bezpieczeństwa w czasie egzaminu maturalnego – pdf

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania egzaminu maturalnego 2021 w czasie pandemii COVID-19

Komunikaty CKE – matura 2021

Procedury maturalne – matura 2021 – AKTUALIZACJA z 19 kwietnia 2021

Załączniki maturalne – matura 2021 – AKTUALIZACJA z 19 kwietnia 2021


Materiały dodatkowe