Egzamin zawodowy Formuła 2019

Informacja nt. egzaminu zawodowego formuła 2019

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r.,  przeprowadzany jest egzamin w formule 2019.
Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017 to:
– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
– obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
– jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.
Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.
Termin części pisemnej – wg wewnętrznego harmonogramu Szkoły – między 8 a 12.06.2021. Uczniowie zostaną zapoznanie ze szczegółami organizacyjnymi na 3 miesiące przed egzaminem.
Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.
Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.
Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.
Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.
Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.

Do egzaminu będą przystępować uczniowie kształcący się w technikum 4 letnim:

Klasa II THK – egzamin z kwalifikacji ROL.06 – Organizacja chowu i hodowli koni – część praktyczna – formuła „dokumentacja” 07 czerwca 2021,
Klasa II TW – egzamin z kwalifikacji ROL.11 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt – część praktyczna – formuła „dokumentacja” 07 czerwca 2021,
Klasa II TO – egzamin z kwalifikacji OGR.02 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych – część praktyczna – formuła „wyrób/wykonanie” czerwiec 2021, między 11-21.06.2021 (część praktyczna na działce szkolnej).
Klasa II TAK – egzamin z kwalifikacji OGR. 04 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obrazów małej architektury krajobrazu – część praktyczna – formuła „dokumentacja” 07 czerwca 2021

INFORMATOR O EGZAMINIE ZAWODOWYM TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

INFORMATOR O EGZAMINIE ZAWODOWYM TECHNIK HODOWCA KONI

INFORMATOR O EGZAMINIE ZAWODOWYM TECHNIK OGRODNIK

INFORMATOR O EGZAMINIE ZAWODOWYM TECHNIK WETERYNARII

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności