Informacje dla maturzystów na temat egzaminów

UWAGA MATURZYŚCI !!!


 1. Na egzamin mogą przyjść jedynie osoby bez objawów choroby.
 2. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby niezwiązane bezpośrednio z egzaminem.
 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką.
 4. Zdający wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem, zgodnie z harmonogramem na każdy dzień.
 5. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem umieszczonym przy drzwiach.
 6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej nauczyciel może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 7. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 8. Na wszystkie egzaminy pisemne zdający przychodzą na salę egzaminacyjną minimum 50 minut wcześniej, tak aby bez pośpiechu sprawdzić swoje dane na liście, potwierdzić podpisem obecność i poprawność danych osobowych oraz pobrać naklejki na arkusz i kartę odpowiedzi (osoby spóźnione nie będą wpuszczane na egzamin!).
 9. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, miejsca dla zdających losują nauczyciele.
 10. Ubrania wierzchnie i torebki zdający zostawiają w wyznaczonych szatniach, zgodnie z harmonogramem.
 11. Zdający nie powinni przynosić do szkoły zbędnych rzeczy (maskotki, urządzenia telekomunikacyjne itp.).
 12. Na egzaminie zdający korzystają wyłącznie z własnych przyborów piśmiennych.
 13. Na salę egzaminacyjną można wnieść jedynie:
 • dowód tożsamości,
 • czarno piszący długopis (oraz długopis zapasowy)
 • wodę do picia oraz:
  • na egzamin z matematyki – linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty,
  • na egzamin z geografii – linijkę, kalkulator prosty, ewentualnie lupę,
  • na egzamin z biologii – kalkulator prosty, ewentualnie linijkę
  • na egzamin z chemii i fizyki – kalkulator prosty, ewentualnie linijkę,
  • na egzamin z historii, historii sztuki – ewentualnie lupę.
  • na egzamin z wiedzy o społeczeństwie – ewentualnie kalkulator prosty
 • własny słownik dwujęzyczny – w przypadku cudzoziemców
 1. Szkoła przygotowuje następujące materiały:
 • słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny – 1 komplet na 25 zdających,
 • tablice matematyczne, biologiczne, fizyczne i chemiczne, fizykochemiczne – dla każdego zdającego.
 1. Po zakończonym egzaminie zdający nie gromadzą się pod salami, biorą rzeczy z szatni i opuszczają teren szkoły.

Życzymy Wam powodzenia!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności