Dofinansowanie podręczników dla uczniów – Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2020/2021 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:

a) branżowej szkoły I stopnia,
b) klasy I branżowej szkoły II stopnia,
c) klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
d) klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
e) klas I i II pięcioletniego technikum,
f) klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
g) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do:

a) klasy III branżowej szkoły I stopnia,
b) klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

III. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do:

a) klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
b) klasy I branżowej szkoły II stopnia,
c) klas I i II pięcioletniego technikum,
d) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, udzielane jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski w roku szkolnym 2021/2022 należy składać do pedagoga szkolnego, w terminie do dnia 09.09.2021 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wnioski po pobrania z linku (link należy skopiować i wkleić w główne okno przeglądarki):
https://zs3piasecznopl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/b_stepnowska_zs3piaseczno_pl/ES2mXH0BwhNMhRLTGLN1ubgBWfg_ga0_OVhMmBedINFOcQ?e=QnwdtV

Rozliczenie zakupów (faktury imienne lub w przypadku zakupu podręczników na rynku wtórnym, wypełnione oświadczenie pobrane z linku – link należy skopiować i wkleić w główne okno przeglądarki:
https://zs3piasecznopl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/b_stepnowska_zs3piaseczno_pl/EWsl4cl86DlGhIG8Xza5L6ABVxOVsM9byF_wd-6TuHpooA?e=C5SWKG) w ramach programu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2021 r., również do pedagoga szkolnego.

Informacje dot. programu są dostępne na stronie www: Piaseczno Portal Oświatowy – Wyprawka szkolna.

Należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z harmonogramem realizacji programu, realizacja zwrotu kosztu zakupu (w tym odbiór gotówki w banku) musi być wypłacona do dnia 7 grudnia 2021r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności