Rządowy programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 2022

Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2022/2023, udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski w roku szkolnym 2022/2023 należy składać do pedagoga szkolnego (pokój 6B, parter), w terminie do dnia 09.09.2022 r. Wnioski dostarczone po terminie, nie będą rozpatrywane!
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski do pobrania pod linkiem:

Wzór wniosku wraz z instrukcją.pdf

Informacje dot. programu są dostępne na stronie www: Piaseczno Portal Oświatowy – Wyprawka szkolna.

Zgodnie z §10 pkt 4 w/w rozporządzenia w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina,  osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w w/w Rozporządzeniu, zwraca opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

W związku z powyższym przy składaniu listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy (oraz dowodów zakupu potwierdzających wydatek) niezbędne będzie także podanie przy każdym uczniu danych umożliwiających bezpośredni zwrot czyli:

    • Imię i nazwisko osoby odbierającej zwrot (opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń)
    • Adres zamieszkania i jeśli jest to możliwe nr telefonu (szczególnie w przypadku odbioru gotówki w banku)
    • Nr rachunku bankowego do zwrotu lub w przypadku odbioru gotówki w banku nr PESEL i nr dowodu osobistego

Dodatkowo, szczególnie w przypadku odbioru gotówki w banku, należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z harmonogramem realizacji programu realizacja zwrotu kosztu zakupu (w tym odbiór gotówki w banku) musi być wypłacona do dnia 7 grudnia 2022r.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. 

Jeżeli składane jest oświadczenie o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022-2023”. 

Oświadczenie o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych w linku poniżej:

Oświadczenie o podręcznikach – nowe.pdf

Faktury poświadczające zakup, oświadczenia o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń należy złożyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do: 26.09.2022r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności