WYPRAWKA SZKOLNA – RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025, w latach szkolnych 2023/2024–2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na aktualny etap edukacyjny), o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116), uczęszczającym w danym roku szkolnym do szkoły wskazanej w w/w Rozporządzeniu.

 Pomoc, w ramach programu, jest udzielana na wniosek opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o udzielenie pomocy, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 w terminie:

  1. w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 8 września 2023 r. – do pedagoga szkolnego, sala 6B, na dole przy wejściu do budynku szkoły.
  2. w roku szkolnym 2024/2025 do dnia 9 września 2024 r.
  3. w roku szkolnym 2025/2026 do dnia 9 września 2025 r.

Do wniosku o udzielenie pomocy, składanego przez nauczyciela, pracownika socjalnego lub inną osobę za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia, dołącza się tę zgodę.

Dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu i przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.

W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych do wysokości pomocy, określonej w w/w Rozporządzeniu, zwraca opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników lub materiałów (oryginału).

W przypadku indywidualnego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów.

Do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dołącza się informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu zwraca się opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości pomocy, określonej w w/w Rozporządzeniu, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu tych podręczników lub materiałów, zawierającego:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę i adres siedziby szkoły;

3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026;

4) wykaz zakupionych podręczników lub materiałów i koszt ich zakupu;

5) datę zakupu;

6) podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu, o którym mowa powyżej, wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Poniżej linki do wzoru wniosku wraz z instrukcją oraz druk do wypełnienia w przypadku dostarczenia do szkoły paragonu lub oświadczenia o zakupie. Preferowane faktury imienne.

Termin dostarczenia potwierdzenia zakupu podręczników lub materiałów do pedagoga szkolnego: 29.09.2023r.

Potwierdzenia dostarczone po ww. terminie nie będą uwzględniane!

Wniosek:

Link_wniosek

Potwierdzenie zakupu: 

Link_potwierdzenie 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności